Prozonex - Polityka Prywatności - Ozonator-Prozonex Polski producent

biuro@prozonex.pl
Idź do spisu treści

Menu główne:


RODO
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Firma PROZONEX Dorota Stępniewska, Koniuszowa 170, 33-326 Mogilno, NIP 7381836293 Informuje, że z dniem 25 maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Firma PROZONEX działając w myśl art. 6 cyt. rozporządzenia, przetwarza dane wyłącznie w celu wykonania zawartej umowy której stroną jest osoba/firma której dane dotyczą, oraz z uwagi na obowiązki prawne ciążące na administratorze wynikające z treści art. 13.

Administratorem danych podanych przy zawieraniu umowy jest firma PROZONEX Dorota Stępniewska Koniuszowa 170, 33-326 Mogilno, NIP 7381836293 REGON 122558495. Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres e-mail biuro@prozonex.pl biuro@prozonex.com lub pisemnie na adres PROZONEX, Koniuszowa 170, 33-326 Mogilno.

Poniżej zebraliśmy ogólne informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych, które przekazujemy Ci w wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 13 RODO.

Prosimy o ich przeczytanie – nie powinno to zająć dłużej niż kilka minut.
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane osobowe to np. imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu. Do tej kategorii zaliczyć można również takie kategorie danych osobowych jak m.in. adres IP użytkownika, informacja o dotychczasowej aktywności użytkownika, informacja zbierana za pośrednictwem plików cookies, a także podobnych technologii. Jeśli dany plik cookie nie zawiera danych osobowych, ale możliwe jest zestawienie informacji z tego pliku z inną informacją pozyskaną od Pana/Pani , tzn. jeśli jest możliwość zidentyfikowania Pana/Pani osoby – takie pliki cookies są również objęte parasolem ochrony danych osobowych.

Pliki cookies a dane osobowe
Pliki cookies, potocznie zwane "ciasteczkami” są plikami, w których podczas przeglądania strony internetowej, zapisują się informacje trafiające do urządzenia końcowego, tj. komputera, smartfona. Pliki cookies mają wiele funkcji: od umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej po umożliwienie zachowania preferencji użytkownika, jak i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Pliki cookies można rozróżnić na te, które zawierają dane osobowe oraz pliki cookies, które nie zawierają danych osobowych, w zależności od aktywności użytkownika na stronie oraz w zależności od udostępnionych stronie danych osobowych.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

A. CELE PRZETWARZANIA
Uprzejmie informujemy, iż dane osobowe podmiotów zawierających umowy z firmą PROZONEX mogą być przetwarzane w następujących przypadkach:
- zawarcie umowy na zakup i dostarczanie przedmiotów będących w ofercie firmy PROZONEX, ich serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego wraz z prowadzeniem korespondencji dotyczących zawieranych umów.
- realizacja obowiązków prawnych wynikających z innych przepisów prawa unijnego oraz krajowego
- dochodzenie roszczeń i obrona przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z zawieranych umów
- wysyłka newslettera oraz innych materiałów reklamowych (o ile dotyczy)
- marketing bezpośredni (o ile dotyczy)B. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
- realizacja przepisów wynikających m.in. z ustaw o rachunkowości (ustawa o rachunkowości DZ.U.1994.21.591 wraz ze zmianami), prawa podatkowego (w szczególności ustawy: ordynacja podatkowa Dz.U.1997.137.926 wraz ze zmianami, o podatku od towarów i usług DZ.U.2004.54.535 wraz ze zmianami, o podatku dochodowym od osób prawnych DZ.U. 1992.21.86 wraz ze zmianami)
- konieczność realizacji obowiązków ciążących na firmie PROZONEX z racji zawartej umowy, w tym realizacja prawnie chronionych interesów firmy PROZONEX
- realizacja prawnie uzasadnionych interesów firmy PROZONEX w szczególności: dochodzenie i ochrona przed roszczeniami
- realizacja prawnie uzasadnionych interesów firmy PROZONEX w zakresie: prezentowania oferty produktów przeznaczonych do sprzedaży, oferowanych usług, a także zgoda na możliwość korzystania z telefonicznego i elektroinformatycznego kanału komunikacji
- zgoda na otrzymywanie treści reklamujących produkty firmy PROZONEX
- FIRMA PROZONEX NIE KORZYSTA Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU TZW. PROFILOWANIA TJ TWORZENIA PROFILU PREFERENCJI KLIENTÓW, CO POZWALA NA DOSTOSOWYWANIE OFERTY PRODUKTÓW I USŁUG OD PRZEWIDYWANYCH POTRZEB ALBO OCZEKIWAŃ KLIENTÓWC. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
PROZONEX przechowuje dane osobowe klientów wyłącznie w związku z obowiązującymi przepisami prawa tj:
a. w związku z zawarciem i wykonaniem umów, dochodzeniem roszczeń oraz obroną przed nimi – do czasu przedawnienia tych roszczeń zgodnie z zapisami wynikającymi z przepisów ustawy kodeks cywilny (DZ.U.1964.16.93 wraz ze zmianami)
- w związku z koniecznością realizacji odrębnych obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia tego obowiązku (przykładowo: obowiązek przechowywania dokumentów księgowych i rachunkowych)
- w związku z prowadzonym marketingiem bezpośrednim lub wysyłką newslettera – do momentu zgłoszenia do firmy PROZONEX sprzeciwu lub wycofania wcześniej udzielonej zgody (o ile dotyczy)D. PRZEKAZYWANIE DANYCH
- dane będące w posiadaniu firmy PROZONEX mogą być przekazywane:
a. podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa – organom publicznym – w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na firmie PROZONEX
• dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
• podmiotom, takim jak banki czy operatorzy płatności elektronicznych,
• podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, podatkowe,
• firmom kurierskim i spedycyjnym -w związku z realizacją zamówień
DANE BĘDĄCE W POSIADANIU FIRMY PROZONEX NIE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY ANI ŻADNEJ ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ


E. WARUNKI DOTYCZĄCE PODAWANIA DANYCH OSOBOWYCH
- korzystanie z produktów oferowanych przez firmę PROZONEX jest dobrowolne. Jednak przy zawieraniu umowy na zakup oferowanych przedmiotów podanie danych jest konieczne w celu prawidłowej realizacji i wykonania umowy. Bez podania takich danych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie tego rodzaju umowy
- podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego oraz wysyłki newslettera jest dobrowolne i nie warunkuje zawarcia oraz wykonania umowy (o ile dotyczy)

F. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

a. w zakresie przetwarzania danych osobowych
- prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani (art. 15)
- prawo sprostowania tych danych osobowych (art. 16)
- prawo do usunięcia tych danych (po czasie zaprzestania obowiązywania umowy, jej wygaśnięciu, wygaśnięciu ewentualnych roszczeń albo ustaniu obowiązku wynikającego z ustaw) (art. 17)
- prawo do ograniczania przetwarzania tych danych (art. 18)
- prawo do przenoszenia tych danych (art. 20)


FIRMA PROZONEX DZIAŁAJĄC W ZGODZIE Z ART. 19 RODO INFORMUJE O SPROSTOWANIU LUB USUNIĘCIU DANYCH OSOBOWYCH LUB TEŻ O OGRANICZENIU ICH PRZETWARZANIA KTÓRYCH DOKONAŁA W MYŚL ART. 16, ART. 17 UST 1, ART. 18 RODO – KAŻDEGO ODBIORCĘ KTÓREMU UJAWNIONO DANE OSOBOWE, CHYBA ZE OKAŻE SIĘ TO NIEMOZLIWE ALBO BĘDZIE WYMAGAĆ NIESWPÓŁMIERNIE WIELKIEGO WYSIŁKU.
Administrator informuje osobę której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba której dane dotyczą, tego zażąda.
- w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów, ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pana/Pani, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego (art. 22)
- w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda , m Pan/Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
- przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Z praw przedstawionych powyżej tj.
a. dostępu do Twoich danych osobowych,
b. sprostowania Twoich danych osobowych,
c. usunięcia Twoich danych osobowych,
d. ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
f. przenoszenia Twoich danych osobowych,
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego


Można skorzystać poprzez kontakt e-mail biuro@prozonex.pl, biuro@prozonex.com lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres PROZONEX, Koniuszowa 170, 33-326 Mogilno.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W procesie składania zamówienia wymagamy od Ciebie podania danych osobowych. 
Firma PROZONEX przechowuje twoje dane na zabezpieczonym serwerze i przetwarza je wyłącznie w celu realizacji Twoich zamówień,
nie udostępnia równiez zebranych danych innym firmom ani osobom trzecim.
Zamawiając w naszym serwisie internetowym wyrażasz zgodę nana przetwarzanie swoich danych osobowych  przez firmę PROZONEX 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych(tekst Dz.U. Nr 101 z 2002rpoz.926,z póżn. zm.)
Twoje dane osobowe są przetwarzane przez firmę PROZONEX  zgodnie z warunkami określonymi w wyżej wymienionej ustawie 
oraz rozporządzeniu Ministra SWi A z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych
jakim powinny odpowiadać urządzenia systemy informacyjne służące do przechowywania danych osobowych.
 Prozonex 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego